Pekka
Tiira
Maria
Rangel
Matti
Parikka
Helena
Herra
Jaakko
Ruuska
Maria
Javanainen


Mikko
Tiira
Helena
Orpana
Risto
Nurkka
Maria
Rouhiainen
Simo
Haikonen
Maria
Ahokas


Simo
Orpana

Juho
Kaikkonen
Elisabet
Kovara
Antti
Huttri
Katri
Ilonen
Jaakko
Vanhanen
Anna
Meskanen
Vilppu
Puputti
Riitta
Pärssinen
Simo
Puputti
Riitta
Suutari
Risto Tiira
1740 - 1781
Anna Parikka
1746 - 1811
Juho Ruuska
1739 - 1783
Eeva Tavast
1743 - 1792
Antti Tiira
1739 - 1803
Varpu Nurkka
1741 - 1793
Yrjö Haikonen
1746 - 1819
Varpu Hämäläi
1750 - 1821
Antti Orpana
1721 - 1773
Varpu Rantalai
1719 - 1782
Olli Hiiri
1727 - 1790
Riitta Kaikkon
1736 - 1794
Antti Hutri
1743 - 1807
Katri Vanhane
1748 - 1824
Mauno Puputti
1754 - 1801
Varpu Puputti
1760 - 1785
Risto Tiira
1775 - 1808
Helena Ruuska
1775 - 1840
Risto Tiira
1769 - 1813
Varpu Haikonen
1775 - 1823
Matti Orpana
1763 - 1721
Elisabet Hiiri
1763 - 1807
Jaakko Huttri
1776 - 1840
Elisabet Puputti
1783 - 1823
Juho Tiira
s. Käkis 31.3.1800, k. Käkisalmi 2.1.1835
Varpu Tiira
s. Käkisalmi 5.4.1802, k. Käkisalmi mlk 16.6.1878
Tahvo Orpana
s. Käkisalmi 30.12.1795, k. siellä 18.4.1835
Katri Huttri
s. Käkisalmi 16.3.1806, k. siellä 20.6.1862
Risto Tiira
s. Käkisalmi 22.7.1826, k. Käkisalmi mlk 1.11.1874
Elisabet Orpana
s. Käkisalmi 5.4.1832, k. Käkisalmi mlk 6.10.1902
Elisabet Tiira
s. Käkisalmi mlk 30.8.1863
Edellinen esivanhempaintaulu