Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

Säännöt


1.   § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Valkeakosken Radioamatöörit ry ja sen kotipaikka on Valkeakoski.

2.   § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on radioamatööriharrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen Valkeakoskella ja niissä Valkeakosken lähikunnissa, joissa ei ole omaa radioamatööriyhdistystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mahdollisuuksiensa mukaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja harjoittamalla kirpputoritoimintaa. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottamaan lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja.

Hallitus voi asettaa toimikuntia toimimaan alaisuudessaan erityisien tehtävien hoitamiseen.

3.   § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia radiolakeja ja -asetuksia.

Varsinaisen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä yhdistykseen nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen ainaisjäseneksi hyväksytään jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun 25-kertaisena. Tämän jälkeen ainaisjäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

Kunniajäseneksi yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet sekä nuoriso- ja ainaisjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenluetteloa ylläpitää yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenetuudet säilyvät.

4.   § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen (2) vuoteen tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.   § LIITTYMIS JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä sekä kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen hallitus voi myötää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

6.   § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdesta neljään (2-4) varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan, sihteerin, talouden-hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätös-valtainen, kun vähintään (3) sen jäsenistä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätös-pöytäkirjaa.

7.   § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8.   § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnankastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9.   § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisestä määritellystä syystä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella, ainais- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä sekä nuorisojäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.   § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kutsu on toimitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta vaihtoehtoisesti sanomalehti-ilmoituksella, sähköpostilla tai kirjeellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11.   § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 4. Esitetään vuosikeromus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.
 7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet jäsenryhmittäin seuraavalle kalenterivuodelle.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 9. Valitaan muut hallituksen jäsenet.
 10. Valitaan toiminantarkastaja ja varatoiminnantarkasta.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.   § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Yhdistyksen virallinen arkistomateriaali on luovutettava Valkeakosken kaupunginarkistoon, Hämeenlinnan maakunta- tai Kansallisarkistoon.

Ensirekisteröinti 23.06.1955
Viimeinen rekisteröinti 19.8.2003
Rekisterinumero 67.611