Heikki
Javanainen
Katri
Pakarinen
Matti
Nurkka
Maria
Haikonen
Matti
Huppunen
Elisabet
Ihalainen
Olli
Sojakka
Varpu
Meskanen
Tuomas
Kaikkonen
Katri
Hämäläinen


Lauri
Paso


Lauri
Pennanen
Helena
Lätti
Mikko
Pusa
Helena
Luukkanen
Tuom Javanai
1732 - 1780
Katar Nurkka
1743 - 1788
Risto Huppune
1743 - 1788
Maria Sojakka
1743 - 1807
Juho Kaikkon
1726 - 1766
Peata Hoikka
1722 - 1786
Rist Virolainen
1720 - 1801
Elisab Torkkel
1717 - 1789
Risto Hatakka
1701 - 1774
Maria Javanai
1701 - 1767
Sipi Paso
1715 - 1791
Maria
1717 - 1744
Tuom Savolain
1714 - 1790
Anna Henttone
1722 - 1788
Aap Pennanen
1720 - 1789
Varpu Pusa
1727 - 1782
Varpu Huppunen
1769 - 1837
Antti Kaikkonen
1762 - 1823
Katri Virolainen
1760 - 1806
Paavo Hatakka
1746 - 1808
Katriina Paso
1738 - 1818
Juho Savolainen
1757 - 1798
Varpu Pennanen
1758 - 1817
Risto Javanainen
s. Käkisalmi 28.8.1790, k. Käkisalmi mlk 20.1.1864
Elisabet Kaikkonen
s. Käkisalmi 14.2.1796, k. Käkisalmi mlk 1.6.1836
Risto Hatakka
s. Pyhäjärvi Vpl 21.2.1779, k. siellä 10.5.1833
Varpu Savolainen
s. Pyhäjärvi 4.9.1790, k. siellä 27.8.1856
Tuomas Javanainen
s. Käkisalmi 28.5.1821, k. siellä 4.1.1864
Anna Hatakka
s. Pyhäjärvi Vpl 7.4.1828, k. Käkisalmi mlk 18.6.1893
Tuomas Javanainen
s. Käkisalmi 28.7.1858
Edellinen esivanhempaintaulu