Matti
Heinämäki
Kaisa
Suihko
Jaakko
Tuomaanp
Elisabet
Tenhunen
Antti
Amnelin
Kaisa
Laurintytär


Joonas
Akkala
Liisa
Tuomaant


Matti
Rönbäck
Kirsti
Rekola
Antti
Kollberg
Kaarina
Iisakintyt
Kalle
Janhonen
Vappu
Uura
Juho
Mäenpää
Vappu
Somppi
Heikki
Qvick
Vappu
Juhontytär
Yrjö
Roponen
Vappu
Moksu
Vanh
10/271

P. Kankaanpää
isäntä 1788-09
Sofia Jaakont
1756 - 1819
Jaak Amnelin
1753 - 1797
Kaisa Matint
1753 -1824
Matti Akkala
isäntä 1808-25
Maria Taavet
1758 - 1840


Antti Lehtomä
1755 - 1821
Riitta Kollberg
1756 - 1837
Kus Janhonen
isäntä 1805
Marg Mäenpää
1764 - 1813
Ant Hautamäki
is. 1791-1820
Riitt Pekkanen
1761 - 1840
Heikki Mesimäki
1782 - 1856
Maria Akkala
1791 - 1827
Matti Lehtomäki
1788 - 1835
Kristiina Lehtomäki
1787 - 1828-33
Iisakki Mesimäki
s. Ähtäri 20.12.1824, k. siellä 4.4.1868
Susanna Lamminmäki
s. Töysä 3.12.1820, k. Ähtäri 7.6.1894
Mikko Lehtomäki, Kiviranta
s. Keur 10.9.1828, k. Pihlajavesi 21.10.1910
Katariina Herrala
s. Töysä 22.5.1833, k. Pihlajavesi 28.3.1910
Heikki Lahtinen
s. Ähtäri 8.2.1862, k. Pihlajavesi 14.10.1930
Juliaana Kiviranta
s. Pihlajavesi 2.4.1857, k. siellä 3.5.1893
Anna Kaisa Lahtinen
s. Pihlajavesi 22.12.1883, k. siellä 7.2.1915
Edellinen esivanhempaintaulu