Pekka
Honkanen
Riitta
Hiltunen
Olli
Turunen
Kaisa
Räty
Antti
Hassinen
Peata
Karhu
Matti
Kuivalainen
Vappu
Pölönen
Matti
Sivonen
Magdal
Kuokkanen
Antti
Kuivalainen
Heikki
Ikonen
Margar
Pehkonen
Antti
Ahlholm
Susan
Pesonen
Erkki
Liimatta
Anna
Tolvanen
Perttu
Matilainen
Vappu
Akkanen


Simo
Mikkonen
Helena
Timonen
Olli Honkanen
1709 - 1794
Krist Turunen
1713 - 1788
Heik Hassinen
1738 - 1809
Vappu Kuival.
1747 - 1790
Pek Sivonen
1743 - 1805
Anna Kuivalai
1745 - 1822
Risto Ikonen
1737 - 1817
Kris Ahlholm
1739 - 1797
Risto Turunen
n.1725 - 1776
Helen Mujunen
1726 - 1776


Antti Liimatta
1716 - 1791
Ann Matilainen
1724 - 1778
Pek Penttinen
1714 - 1793
Kat Mikkonen
1727 - 1765
Heikki Honkanen
1747 - 1829
Peata Hassinen
1768 - 1832
Matti Sivonen
1767 - 1851
Katariina Ikonen
1772 - 1822
Pekka Turunen
1752 - 1796
Katariina Räty
1761 - 1824
Erkki Liimatta
1745 - 1808
Maria Penttinen
1746 - 1801
Heikki Honkanen
s. Ilomantsi 1.9.1793, k. siellä 20.6.1843
Anna Sivonen
s. Ilomantsi 31.10.1793, k. siellä 18.7.1870
Risto Turunen
s. Kotiolahti 1.2.1787, k. Ilomantsi 7.10.1858
Elisabet Liimatta
s. Ilomantsi 11.11.1783, k. siellä 31.5.1859
Heikki Honkanen
s. Ilomantsi 23.12.1818, k. siellä 26.5.1894
Katariina Turunen
s. Ilomantsi 20.3.1823, k. siellä 13.12.1893
Anna Honkanen
s. Ilomantsi 4.11.1856, k. siellä 7.10.1920
Edellinen esivanhempaintaulu